Mensahe Ni Direktor Carmelo Victor A. Crisanto Para Sa Ikatlong Araw Ng Webinar Sa Ortograpiyang Filipino At Korespondensiya Opisyal Noong 25 Mayo 2023

Inilathala noong Mayo 26, 2023.

Binigkas noong Mayo 25 2023.

Layunin ng Webinar sa Ortograpiyang Filipino at Korespondensiya Opisyal na mapalalim ang ating kaalaman at kasanayan sa tamang paggamit ng ortograpiya ng wikang Filipino at opisyal na korespondensiya sa ating pang-araw-araw na gawain.

Lubos kaming nagpapasalamat sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pag-imbita at pagdaraos ng webinar na ito. Nagsisilbing inspirasyon namin ang pagsisikap ng KWF na ipalaganap ang kahalagahan ng tamang ortograpiya Filipino at korespondensiya opisyal.

Mensahe ni Direktor Carmelo Victor A. Crisanto: 

Magandang umaga at malugod na pagbati sa patuloy na pagdalo sa ikatlong araw ng ating palihan. Lubos akong natutuwa na nakikita ko kayong lahat dito ngayon na handang mapalawak pa ang inyong kaalaman at kakayahan sa pagsulat sa wikang Filipino.

Nitong nakaraang dalawang araw, sumabak tayo sa mga pangunahing prinsipyo ng ortograpiya at tinalakay ang iba’t ibang halimbawa ng korespondensiya opisyal.

Ngayon, mayroon tayong kasunod na palatuntunan na naglalayong palawakin pa ang ating pang-unawa at kasanayan sa pagsulat ng Filipino. Hihimayin pa natin ang mga detalye ng mga patakaran sa ortograpiya, tatalakayin ang mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan sa korespondensiya opisyal, at pag-uusapan ang mga epektibong paraan upang mapanatiling malinaw at propesyonal ang inyong mga komunikasyong isinulat.

Inaanyayahan ko kayong lahat na aktibong makilahok sa mga sesyon, magtanong, at ibahagi ang inyong mga saloobin at karanasan.

Lubos akong nagpapasalamat sa mga dakila nating tagapagsalita sa kanilang walang sawang pagbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa atin. Ang kanilang dedikasyon at pagsisikap upang palaganapin ang epektibong komunikasyon sa pagsusulat sa Pilipino ay tunay na kapuri-puri.

Nais ko rin ipahayag ang aking pasasalamat sa Komisyon sa Wikang Filipino sa kanilang patuloy na suporta upang maging matagumpay ang webinar na ito. Ang kanilang mga kontribusyon ang nagbigay-daan sa isang nakapagpapayamang karanasan sa pag-aaral na ito.

Sa huli, nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo sa inyong aktibong pakikilahok sa buong webinar na ito. Ang inyong kagustuhang matuto at mapabuti ang inyong mga kasanayan ay tunay na pinahahalagahan. Tiwala ako na ang kaalaman at mga nakuha nating karanasan dito ay malaki ang magiging epekto sa inyong propesyonal na mga gawain.

Hinihikayat ko kayong gamitin nang husto ang pagkakataong ito at patuloy na magpatuloy sa inyong paglalakbay tungo sa pagiging dalubhasa sa ortograpiyang Filipino at korespondensiya opisyal.

Maraming salamat at sana’y magkaroon kayo ng kasiyahan sa ikatlong araw ng ating webinar!