Mensahe ng Punong Mananaliksik ng Kasaysayan ng Komisyong Pang-alaala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao para sa Buwan ng Kasaysayan

Inilathala noong Agosto 10, 2023

Pakinggan natin ang mensahe ni Patrick I. Claudio ang Punong Mananaliksik ng Kasaysayan ng Komisyong Pang-alala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao para sa Buwan ng Wika 2023

Text post of the statement taken from the HRVVMC Facebook Page

Mensahe - Filipino

“Habang ipinagdiriwang natin ang buwan ng Kasaysayan ngayong Agosto 2023, ang Komisyong Pang-alala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao ay nananatili sa kanyang tungkulin na parangalan at alalahanin ang mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao na nanindigan para sa demokrasya mula 1972 hanggang 1986.  Ang karapatang pantao ay likas sa ating lahat, hindi mawawala kailanman, at manatili sa sangkatauhan. Tumatayo at naninindigan ang Komisyon, kasama ang buong bansa, sa pag-alaala sa kanilang mga pakikibaka at tagumpay tungo sa isang hinaharap batay sa katotohanan, katarungan, at pagkakapantay-pantay.”

Patrick I. Claudio, MPA
Punong Mananaliksik ng Kasaysayan,
Komisyong Pang-alala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao

Mensahe - English

“As we celebrate History month this August 2023, the Human Rights Violations Victims Memorial Commission remains on its commitment to honor and remember the brave men and women who stood for democracy and human rights from 1972-1986. Human rights are inherent to all of us, it is inalienable to us and it is the core of our humanity. We remember and stand with the nation in memorializing their struggles and triumph towards a future based on truth, justice, and equality.”

Patrick I. Claudio, MPA
Chief History Researcher, HRVVMC